Comperio Analys - Login:
Comperio -
din partner inom kompetensutveckling!
 
Comperio Analys

En förutsättning för att kunna göra den kompetensen synlig för det egna företaget och sina kunder är att man skaffar sig en överblick över det faktiska kompetensläget inom sin organisation. En sådan överblick leder till bättre planering och effektivare utnyttjande av personella resurser, vilket gynnar företagets verksamhetsutveckling.

Med Comperio Analys hjälper vi Ditt företag att kartlägga och säkerställa kompetensnivåer inom Din organisation. Du kan välja mellan att snabbt skaffa dig en överblick eller göra en djupare analys av styrkor och svagheter inom olika kompetensområden.

Comperio Analys metod för att genomföra detta bygger på att vi mäter medarbetarnas kompetensnivåer med hjälp av webbaserade tester. Testerna är uppbyggda enligt Comperio Analys modellen och utfallet ger oss en tydlig bild över de styrkor respektive svagheter som finns hos individen, gruppen eller organisationen.

Comprio Analys är ett mycket kraftfullt ledningsverktyg - för både mindre och större organisationer. Kontakta oss så berättar vi mer!